2020 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා උලෙළ 2020/02/07 දින විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටියේදී පවෙත්විමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත. ඒසදහා ඔබ සැමට අරාධනා…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *