2022 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය විද්‍යලයේ පලමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කිරීම සඳහා පැවැත්වූ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ තාවකාලික ප්‍රතිඵල ලේඛනයලේඛනය හා තාවකාලික පොරොත්තු ලැයිස්තුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *