2021 තෙලිජ්ජවිල රජකීය විද්‍යලයේ පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම සඳහා පැවැත්වෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණය 2021/09/16 දින පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *