2020 තෙලිජ්ජවිල රජකීය විද්‍යලයේ පලමු ශ්‍රේණියට ලමුන් ඇතුලත් කිරීම සඳහා පැවැත්වූ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය තවත් දීන කිහිපයකින් නිකුත් කිරීමට විද්‍යාලීය පරිපාලන කමිටුව තීරණය කර ඇත. එම ප්‍රතිඵල ලේඛනය පාසලේ වෙබ්පිටුව හරහා පලමුව ඔබට දැකගතහැක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *